Menu

STATUTUL ASOCIAŢIEI MUNICIPALE DE HANDBAL BUCUREŞTI
actualizare octombrie 2022

 CLAUZE DE INTERPRETARE
        1. "Asociaţia" sau "A.M.H.B." înseamnă Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti.
        2. Iniţialele "F.R.H." indică denumirea "Federaţia Română de Handbal".
        3. "D.S.M.B.", reprezintă iniţialele Direcţiei pentru Tineret si Sport a Municipiului Bucureşt

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – Statutul juridic

1.1. Asociatia Municipala de Handbal Bucuresti (AMHB), este constituită și funcționează în conformitate cu prevederile:

-Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari ulterioare, modificata si completata prin Legea nr. 276/2020;

-Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare; si:

-Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 14 septembrie 2001;

             -Statutului Federatiei Romane de Handbal (F.R.H.) si a Regulamentelor date in aplicarea acestuia.

1.2.AMHB este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

1.3. AMHB a dobândit personalitate juridică în baza Sentintei Civile nr. 11573/20.12.2001, pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti la data de 20.12.2001 in cauza ce a facut obiectul dosarului nr. 13194/2001 si este inscrisa la Pozitia nr. 1/PJ/2002 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Registrul Special), organizat la Grefa acestei instante.

             Asociatia Municipala de Handbal Bucuresti detine calitatea de subiect de drepturi si obligatii fiscale, identificat prin Codul de Identificare Fiscala (CIF) nr. 14407196.

1.4. La nivelul Municipiului Bucuresti se poate constitui o singură asociație municipala pentru ramura de sport handbal, conform art.34 alin.6 din Legea nr.69/2000.

Art.2 – Elemente de identificare

2.1., Asociatia Municipala de Handbal Bucuresti detine calitatea de structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, in conformitate cu dispozitiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, este inregistrata si se identifica la Pozitia nr. B/B/00001/2002 in Registrul Sportiv organizat la Ministerul Sportului, conform Aviz de constituire si Autorizatiei de functionare nr. 657/28.01.2002, precum si a Certificatului de Identitate Sportiva nr. 0001864/31.01.2022, emise in acest sens.

2.2. Sediul asociaţiei este Strada Apusului, nr. 54, bl. 49, sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 6, Bucuresti.

2.3. Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director, conform art.21 alin.3 din OG nr.26/2000.

Art.3 – Durata

3.1. AMHB este constituită si isi desfasoara activitatea, pentru care a fost certificata legal, pe o durată nedeterminată.

Art.4 – Patrimoniul

4.1. Patrimoniul AMHB este în valoare de 500 lei.

4.2. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUȚIILE

Art.5 – Scopul AMHB

5.1. Scopul AMHB este cel prevăzut de art.34 alin.1 din Legea nr.69/2000 și anume, organizarea şi dezvoltarea practicării jocului de handbal în toate formele sale la nivelul Municipiului Bucuresti, cu respectatrea prezentului statut, a statutului și regulamentelor F.R.H., precum și a oricăror dispoziții legale în materie.

Art.6 – Obiectivele AMHB

6.1. Obiectivele, drepturile și obligațiile AMHB sunt prevăzute de prezentul Statut și decurg din Statutul și Regulamentele F.R.H., precum și din puterile delegate de F.R.H., conform art.34 alin.5 din Legea nr.69/2000.

6.2.AMHB își propune, fără a se limita la ele, următoarele obiective:

a) Organizarea la nivelul Municipiului Bucuresti a întregii activități handbalistice și a competițiilor de handbal, oficiale și/sau amicale, la nivel de seniori, juniori, minihandbal, babyhandbal și handbal pe plajă , fete şi băieţi;

b) Organizarea oricărei competiții naționale sau internaționale, oficială sau amicală, a cărei organizare îi este atribuită prin decizia F.R.H., sau prin organizarea de competitii proprii;

c) Atragerea în calitate de membri afiliați a cât mai multor structuri sportive care au printre activitățile lor practicarea jocului de handbal;

d) Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea numărului de practicanți ai jocului de handbal în Municipiul Bucuresti;

e) Atragerea de finanțări pe bază de proiecte și programe sportive proprii care au drept scop promovarea, dezvoltarea și popularizarea jocului de handbal în Municipiul Bucuresti;

f) Stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea de legături între structurile sportive afiliate și/sau neafiliate;

g) Organizarea la nivelul Municipiului Bucuresti de cursuri şi consfătuiri metodice pentru perfecţionarea antrenorilor, arbitrilor şi sportivilor;

h) - Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toate organizaţiile naţionale, regionale sau judeţene, afiliate la F.R.H., precum şi cu cele corespondente din alte ţări;

i) - Promovarea spiritului de fair-play şi combaterea fenomenelor antisociale şi a violenţei de orice natură în sport.

Art.7 – Atribuțiile AMHB

În vederea realizării obiectivelor sale, AMHB exercită următoarele atribuții principale:

 1. Elaborează strategia de promovare și dezvoltare a activității handbalistice în Municipiul Bucuresti şi urmărește aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
 2. Organizează activitățile şi competițiile sportive oficiale de nivel de municipiu, stabilind regulamentele și condițiile de desfășurare a activităților handbalistice la acest nivel;
 3. Constituie și organizează activitatea comisiilor de specialitate ale AMHB, conform statutelor și regulamentelor AMHB și F.R.H.;
 4. Elaborează și aplică regulamentele care stabilesc drepturile și îndatoririle membrilor afiliați, ale oficialilor acestora, ale sportivilor, antrenorilor, arbitrilor precum și ale celorlalte persoane participante la activitatea handbalistică;
 5. Emite decizii cu caracter obligatoriu şi imediat pentru toți membrii afiliați, cu respectarea statutelor și regulamentelor AMHB și F.R.H.;
 6. Ține evidența legitimării și transferării sportivilor la și de la structurile sportive afiliate;
 7. Realizează selecția, pregătirea și examinarea arbitrilor de handbal de nivel județean, dar și a celor de nivel național, în condițiile stabilite de F.R.H.;
 8. Realizează delegarea arbitrilor principali și ajutători la competițiile organizate de AMHB și a arbitrilor ajutători la competițiile organizate de F.R.H. pe raza Municipiului Bucuresti;
 9. Exercită autoritatea disciplinară în cadrul competițiilor organizate de AMHB, în termenii prevăzuți de statutul și regulamentele proprii, cu respectarea statutului și regulamentelor F.R.H., precum și a dispozițiilor legale aplicabile;
 10. Colaborează cu DSTMB și cu celelalte autorități municipale sau naționale competente, pentru formarea şi perfecționarea specialiștilor din domeniul handbalului;
 11. Administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
 12. Elaborează şi editează publicații, pe suport de hârtie sau în mediul online, privind activitatea handbalistică pe care o desfășoară;
 13. Organizează baza de date a AMHB privind structurile sportive și participanții la activitatea handbalistică din Municipiul Bucuresti, cu respectarea dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal;
 14. Are drept de achiziționare, utilizare, transport, manipulare a oricăror bunuri necesare pentru buna desfășurare a activității AMHB și în scopul îndeplinirii atribuțiilor și obiectivelor sale, în conformitate cu legislația în vigoare;

7.15. Omologhează rezultatele jocurilor disputate și acordă titlul de campioană în competițiile județene pe categorii de vârstă, stabilind ordinea ierarhică a  echipelor participante;

7.16. Eliberează carnete de legitimare tip F.R.H. sau tip AMHB (fizic sau electronic), sportivilor nou legitimati;

7.17. Efectuează transferurile de jucatori pe plan județean la toate categoriile competitionale;

7.18. Eliberează legitimatiile persoanelor oficiale, conducatori, antrenori, medici, asistenti medicali, delegati ai cluburilor, conform competentelor AMHB;

7.19. Stabilește taxele de participare la competitiile organizate de AMHB, precum și taxele pentru eliberarea carnetelor/legitimațiilor pentru sportivi și oficiali;

7.20. Acordă vizele anuale pentru sportivii și oficialii cluburilor afiliate, participante în competițiile județene;

7.21. Aprobă dubla legitimare a sportivilor juniori, conform competentelor acordate de F.R.H.;

7.22. Acordă ajutoare financiare, în limita posibilitatilor, membrilor afiliați, sportivilor, antrenorilor, oficialilor, arbitrilor şi altor persoane care şi-au adus ori își aduc contribuția la dezvoltarea handbalului în Municipiul Bucuresti;

7.23. Premiază cei mai buni sportivi şi antrenori care participă la competițiile organizate de AMHB, în limita posibilităților;

7.24. Îndeplinește orice alte atribuții care rezultă din prevederile legale sau ale statutului și regulamentelor F.R.H..

Capitolul III

MEMBRII ȘI AFILIEREA LA AMHB

Art.8 – Membrii AMHB

8.1. Pot fi membri ai AMHB structurile sportive care au sediul în Municipiul Bucuresti, respectiv: cluburile sportive de drept public sau privat, asociațiile sportive fără personalitate juridică constituite ca societăți civile particulare potrivit legii, cluburile sportive profesioniste constituite ca asociații fără scop patrimonial sau ca societăți comerciale pe acțiuni, asociațiile sportive școlare și universitare, liceele cu program sportiv, orice altă structură sportivă înființată în condițiile legii, care are echipă/echipe de handbal la diferite categorii de vârstă și participă la competitiile organizate de către AMHB/F.R.H..

8.2. Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice non-profit, constituite în condițiile OG nr.26/2000, care au secție de handbal.

8.3. Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice înființate ca instituții publice în subordinea administrației publice centrale, locale sau a instituțiilor de învățământ de stat.

8.4. Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociații fără scop patrimonial sau societăți comerciale sportive pe acțiuni, care au obținut licența din partea FRH

8.5. Asociațiile sportive școlare și universitare sunt structuri sportive înființate conform art.6 și art.25 din Legea nr.69/2000.

            Art.9 – Afilierea / Dezafilierea

9.1. Calitatea de membru al AMHB se dobândește prin afiliere, mai întâi în mod provizoriu, prin hotărârea Consiliului director, și apoi definitiv, după ratificarea hotărârii de prima Adunare generală.

9.2. Condițiile și procedura de afiliere se stabilesc de Consiliul director, cu prespectarea prevederilor prezentului statut, a statutului și regulamentelor F.R.H., precum și a dispozițiilor legale incidente.

9.3 Calitatea de membru al AMHB se revoca prin neparticiparea la competitiile sportive pentru 3 ani calendaristici consecutivi, in urma propunerii unui membru al CD sau al Adunarii Generale, dezafilierea fiind ulterior aprobata cu 50%+1 din voturi in cadrul Adunarii Generale urmatoare.

Art.10 – Drepturile membrilor AMHB

Membrii AMHB au următoarele drepturi:

a) – dreptul de a participa cu drept de vot la Adunarea Generala, în sistemul un membru (structură sportivă) = un vot

b) - dreptul de a propune si alege reprezentanti în structurile de conducere ale asociației;

c) - dreptul de a initia proiecte menite să promoveze şi să protejeze interesele membrilor

asociației;

 1. - dreptul de a iniția propuneri de modificare sau completare a statutului și/sau regulamentelor AMHB;
 2. - dreptul de a se adresa organelor si organismelor competente ale AMHB și F.R.H., conform prevederilor statutului și regulamentelor, pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea proprie;
 3. - dreptul de a organiza/participa la competiții interne şi internaționale;

g) - dreptul de a încheia contracte de sponsorizare cu diferiți sponsori, fără a încălca însă

dispozițiile legale sau prevederile statutelor și regulamentelor AMHB și F.R.H.;

h) - dreptul de a fi informati periodic asupra situatiei financiare a AMHB;

i) - orice alte drepturi ce decurg din prevederile legale, ale statutelor și regulamentelor AMHB și

F.R.H..

Art.11 – Obligațiile membrilor AMHB

Membrii AMHB au următoarele obligaţii:

a) - să respecte Statutul si deciziile organelor de conducere ale AMHB;

 1. - să adapteze prevederile statutului propriu astfel încât să nu conțină dispoziții contrare prevederilor statututelor, regulamentelor și celorlalte hotărâri/decizii ale AMHB și F.R.H.;

c) - să acţioneze pentru atingerea scopului si obiectivelor asociaţiei la care a aderat prin afiliere;

d) - să promoveze respectul reciproc în relaţiile cu ceilalţi membri ai AMHB;

e) - să se abţină de la denigrarea activităţii celorlalţi membri ai AMHB;

 1. - să aplice măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor, sau să modifice rezultatul competițiilor organizate, în concordanță cu reglementările antidoping;

g) - să achite integral și la termenele stabilite taxele si cotizatiile stabilite de Consiliul director al AMHB;

h) - să transmita AJH, în termen de 15 zile de la adoptarea lor, hotararile de alegere sau numire a membrilor organelor de conducere, de schimbare a sediului, numele şi calitatea persoanei împuternicită să-i reprezinte interesele în fata AMHB;

i) – să respecte orice alte obligații prevăzute în statutele, regulamentele sau deciziile AMHB și/sau F.R.H., emise cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 12. Suspendarea calității de membru al AMHB

12.1. Suspendarea reprezintă modalitatea de încetare temporară a exercitării drepturilor conferite de calitatea de membru al AMHB.

12.2. Consiliul director al AMHB poate dispune suspendarea provizorie a unui membru în următoarele situații:

a) - neparticiparea la o competiție oficială organizată de AMHB sau F.R.H., în decurs de 1 an;

 1. - constatarea încălcării în mod grav sau repetat a Statutului, regulamentelor sau a unei hotărâri a AMHB, dacă prin acea încălcare nu se impune direct excluderea sa.

 2. Decizia de suspendare trebuie validată în prima Adunare Generală, cu o majoritate de 50%+1 din voturile exprimate. Nevalidarea deciziei de suspendare de către Adunarea Generală duce la ridicarea acesteia în mod automat.

 3. Pe întreaga perioadă de suspendare, inclusiv cea provizorie, membrul AMHB pierde orice drept prevăzut de prezentul Statut, cu excepția dreptului de a participa la competiții.

 4. Ridicarea suspendării poate fi hotărâtă de Adunarea Generală cu o majoritate de 50%+1 din voturile exprimate. Pentru a fi ridicată, este necesar ca motivele ce au impus suspendarea să nu mai subziste iar membrul să nu fi realizat între timp alte fapte prin care să încalce dispozițiile Statutului/regulamentelor sau oricăror hotărâri ale AMHB sau F.R.H..
 1. Încetarea calității de membru al AMHB are loc în următoarele cazuri:
 2. renunțarea la calitatea de membru al AMHB, formulată în scris;
 3. dizolvarea voluntară sau judiciară a structurii sportive afiliate;
 4. desființarea secției de handbal a structurii afiliate;
 5. neparticiparea la competițiile organizate de AMHB și/sau F.R.H. timp de 3 sezoane competiționale succesive;

e) excluderea. ca sancțiune disciplinară, care se aplică membrului afiliat pentru încalcarea gravă a Statutului asociaţiei.

 1. Taxele și cotizația avansată în anul respectiv, nu se returnează entității a cărei calitate de membru a încetat conform prevederilor prezentului articol.
 2. În orice situație, încetarea calității de membru al AMHB se constată prin hotărârea Consiliului director, care este supusă ratificării în prima ședință a Adunării generale, cu o majoritate de 50%+1din voturile exprimate.

Capitolul IV

CONDUCEREA AMHB

Art.14 – Organele de conducere ale AJH

Organele de conducere ale AMHBsunt:

- Adunarea generala

- Consiliul director

Art.15 - Adunarea generala

15.1. Adunarea Generală este autoritatea suprema a AMHB si este constituita din toți membrii săi afiliati/asociati.

             La data de 17.10.2022, Adunarea Generala a Asociatiei Municipale de Handbal Bucuresti are urmatoarea componenta nominala:

Nr. Crt Club Adresa CIS
1 Asociatia “Club Sportiv Scoala 181 SSP” Str. Nazarcea, nr. 30, sector 1, Bucuresti B/A2/00230/2009
2 Asociația Club Sportiv Creativ București Str. Arefu Nr.50, Sector 6, București B/A2/00223/2013
3 Asociația Club Sportiv Olympic RFH Sos. Ionescu Gheorghe Sisesti, Nr 50, et4, Ap 27, Cam 2, Sector 1, Bucuresti B/A2/00232/2019
4 Asociatia Club Sportiv Tectonic Bucuresti Str. Ion Baiulescu, nr. 108, sector 5 B/A2/00003/2017
5 Asociatia Club Sportiv Tonus Str. Ghimpati, nr. 15, bl.1, sc. 1, et. 9, ap. 39, sect 5 BA2/00062/2016
6 ASOCIATIA Clubul Sportiv STEFAN BIRTALAN Bucuresti, Sector 2, Sos. Mihai Bravu, Nr.12, Bloc P21-P21A, Sc 1, Et. 8 , Ap32, Camera 1 B/A2/00094/2016
7 Asociatia Handbal Club Talentul este Cheia Str. Cenad, nr. 24, sector 5, Bucuresti B/A2/00324/2017
8 Asociatia Sportiva EVO Handbal Str. Agricultori nr 117, Bl 81, Sc 2, Ap 64, Sector 3, Bucuresti B/F/0008/2012
9 Asociatia Sportiva Handbal Bucuresti Str. Vcinia Nr 3, Bl 33, Sc 2, Ap 81, Camera 4, Sector 5, Bucuresti B/F/00010/2012
10 Asociatia Sportiva Handbal Club Olympic Muntenia Bucuresti Str. Fat Frumos, nr. 10, bl. P15, sc. 5, et. 6, ap. 146 B/A2/00276/2014
11 Asociatia Sportiva NOVA'83 Bucuresti Sos. Colentina Nr 20, Bl 9B, Sc B, Ap 46-Parter, Sector 2, Bucuresti B/F/00012/2012
12 Asociatia Sportiva NRG Handbal Bucuresti Str. Dorneasca nr 10, Bl P61, Sc 3, Etj. 5, Apt 79, Sector 2 B/F/00011/2012
13 Club Sportiv “Rapid” Bucuresti Sos. Giulesti, nr. 18, sector 6, Bucuresti B/A1/00048/2001
14 Club Sportiv Dinamo Bucuresti Sos. Stefan Cel Mare, nr. 7-9, sector 2, Bucuresti B/A1/000434/2001
15 Club Sportiv Municipal Bucuresti B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, Bucuresti B/A1/00010/2007
16 Club Sportiv Scolar nr. 2 Bucuresti B-dul Ferdinand, nr. 128, sector 2, Bucuresti B/A1/00113/2001
17 Club Sportiv Scolar nr. 3 “Steaua” B-dul Ghencea, nr. 35, sector 5, Bucuresti B/A1/00049/2001
18 Club Sportiv Scolar nr. 6 Bucuresti Str. Luica, nr. 48, sector 4, Bucuresti B/A1/00105/2001
19 Club Sportiv Spartac Bucuresti Str. Cauzasi, nr. 29, sector 3, Bucuresti B/A2/00053/2001
20 Club Sportiv Universitar Stiinta Bucuresti Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti B/A1/00004/2010
21 Clubul Sportiv Agronomia Bucuresti Bd. Marasti, nr 59, Sector 1, Bucuresti B/A1/00001/2015
22 Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” Bucuresti B-dul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucuresti B/A1/00044/2001
23 Clubul Sportiv AVERSA Bucuresti Str. Ziduri Mosi, nr 25, Sector 2, Bucuresti B/A2/00152/2002
24 Colegiul Tehnic “Media” Bucuresti Str. Jiului, nr.163, sector 1, Bucuresti B/A1/00091/2001
25 HCA Acvila Bucuresti Str. Sg. Maj. Ion Carpea nr 18, Sector 5, Bucuresti B/F/00007/2011
26 HobbyHand Calea Dorobantilor nr 239, Etaj 5, camera 9, Sector 1, Bucuresti B/A2/00169/2017
27 Asociatia Club Sportiv Baller Bucuresti Str. Voronet, nr. 14, Bl.D8,Sc. 1, Ap.14, sect.3 B/A2/00277/2015

15.2. Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară.

15.3. Convocarea adunării generale se face prin poșta electronică, la adresele de e-mail indicate de fiecare membru în cererea de afiliere, în măsura în care ulterior nu a indicat în scris o altă adresă de e-mail. Convocarea va menționa data, ora și locul unde se va ține adunarea generală, precum și ordinea de zi.

15.4. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătura electronică extinsă, conform art.21 alin.5 din O.G. nr.26/2000. În acest caz, convocarea va conține și informații privind modul de participare la ședința on-line.

15.5. O informare privind convocarea adunării generale se poate transmite și la FRH, cu mențiunea de a desemna un reprezentant care să participe la ședință în calitate de invitat.

Art.16 - Adunarea generala ordinară

16.1. Adunarea generală ordinară se întruneşte o dată pe an, de regulă, până la inceputul lunii octombrie, fiind convocată de Consiliul Director cu cel putin 7 zile înainte de data fixata pentru desfasurarea ei.

16.2. Ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi dezbătute (în proiect), se transmit membrilor pentru a fi studiate, concomitent cu convocarea. Cu minimum 3 zile înainte de data desfăşurării Adunarii, observatiile si propunerile de completare a documentelor ce urmează a fi dezbătute vor fi transmise la adresa de e-mail a AMHB indicată în convocator, precum și tuturor celorlalți membri afiliați.

16.3 Principalele puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare pot fi:

- desemnarea persoanei însărcinată cu redactarea procesului-verbal;

- prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pe anul precedent;

- prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul precedent;

- prezentarea și aprobarea proiectului programului de activitate;

- prezentarea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

- diverse.

Art.17 - Adunarea generala extraordinara

17.1. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar şi poate fi convocată de către presedinte, de majoritatea simpla a membrilor Consiliului director sau la solicitarea a 2/3 dintre membrii cu drept de vot ai asociaţiei.

În cazul unei asemena solicitări, președintele AMHB este obligat să convoace adunarea generală la o dată ce nu poate depăși 15 zile de la data solicitării.

Art.18 – Adoptarea hotărârilor

18.1.Adunarea generala a AMHB este statutar constituita în prezenta a ½+1 din numarul membrilor săi.

18.2. În situatia în care la data și ora menționate în convocare nu se întruneste cvorumul necesar, se va convoca o noua Adunare Generala. O nouă convocare nu mai este necesară dacă locul, data și ora celei de-a doua convocări au fost menționate în convocarea inițială, cu condiția ca reconvocarea să nu fie în aceeași zi. La a doua convocare, adunarea generală este statutară indiferent de numarul membrilor prezenţi.

18.3. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

18.4. Pentru adoptarea hotărârilor de modificare a Statului este necesar votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți.

18.5. Membrul AMHB (reprezentantul său) care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte nici la deliberare şi nici la vot, conform art.22 alin.1 din OG nr.26/2000. În caz contrar, membrul AMHB (reprezentantul său) va răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei, conform art.22 alin.2 din OG nr.26/2000, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

18.6. Hotărârile Adunarii generale, care nu privesc modificarea statutului, intră în vigoare în termen de 7 zile de la adoptarea lor, daca în cadrul Adunarii nu se stabilesc alte termene.

18.7. Hotărârile prin care se aduc modificări statutului AMHB intră în vigoare numai după admiterea de către judecătorie, prin hotărâre definitivă, a cererii de înscriere a modificărilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor, urmare a parcurgerii procedurilor prevăzute de art.8-12 din OG nr.26/2000.

18.8. Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii, conform art.23 alin.1 din OG nr.26/2000, chiar și pentru membrii AMHB care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

18.9. Hotărârile Adunării generale contrare legii sau dispozițiilor statutare, pot fi atacate la judecătorie de către oricare dintre membrii AMHB care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz, conform art.23 alin.2 din OG nr.26/2000.

18.10. Procesul-verbal al ședinței adunării generale, transcris în format electronic, se comunică tuturor membrilor AMHB, prin poșta electronică, sau prin postare in mediile online, în termen de 3 zile de la data ținerii adunării generale, de catre secretarul AMHB.

Art.19 – Adunarea generală de alegeri

19.1. În cazul în care în cadrul Adunării generale au loc şi alegeri pentru funcţiile eligibile, cu minimum 10 zile înainte de data Adunarii se vor transmite la sediul asociaţiei propunerile nominale pentru fiecare dintre aceste funcţii, însotite de prezentarea activitatii candidatilor, confirmarea acceptarii si un curriculum vitae al acestora.

19.2. Alegerea conducerii AMHB se va face prin vot secret, sau prin vot deschis, fizic sau electronic, daca se hotaraste de catre 50%+1 din numarul delegatilor prezenti, pe functii, candidatii fiind declarati alesi astfel: presedinte, vicepreşedinte.

19.3. În cazul în care pentru o anumită funcţie a fost propus un singur candidat, alegerea acestuia se poate face prin vot deschis.

19.4. Alegerea președintelui și vicepreședintelui, pentru o perioada de 4 ani, se face cu votul a 50% + 1 din numărul delegaților prezenți. În cazul în care pentru aceste funcții sunt mai mult de 2 candidați și niciunul nu obține majoritatea cerută după primul tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin între primii 2 clasați la primul tur.

19.5. Membrii Consiliului Director (CD) sunt numiti de catre Presedintele ales AMHB si validati la prima Adunare Generala.

Art. 20 – Atribuțiile Adunării generale

20.1. Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a) - aproba Statutul asociaţiei, percum și orice modificare adusă acestuia;

b) - aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei, pe termen scurt, mediu și lung, propuse de Consiliul director;

c) - aproba bugetul de venituri şi cheltuieli propus de Consiliul director;

d) - aprobă execuția bugetară pentru anul precedent și bilanţul contabil înainte de a fi depus la organul fiscal competent;

e) - propune revocarea oricarui dintre membrii Consiliului director;

f) - alege şi revocă cenzorul;

g) - analizeaza activitatea desfasurata de asociaţie în perioada dintre doua adunări generale;

h) - aprobă rapoartul anual al consiliului director prezentat de președinte, raportul cenzorului, rapoartele comisiilor AMHB.

i) - ratifică deciziile de afiliere a noi membri;

j) - aprobă propunerile Consiliului director de excludere a unui membru al AMHB;

k) - hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

l) - decide cu privire la orice altă situație care nu este reglementată de prezentul statut.

Art. 21 – Consiliul director

21.1. Consiliul director este ales pe o perioadă de 4 anide către Adunarea Generala şi are urmatoarea structura:

- presedinte;

- vicepreşedinte;

- pana la 11 membri care vor fi propusi conform 19.5 si validati in prima AG

21.2. Componența nominala a Consiliului Director al AMHB la data de 17.10.2022, data aprobării prezentului Statut este următoarea:

       Preşedinte                                                            - PIRVU Mihai

       Vicepreşedinte                                                                  - TOFAN Laurentiu

       Secretar General                                                               - ILIESCU Radu

       Presedinte Comisia de Arbitri                                               - STARK Bogdan

       Presedinte Comisia de Antrenori                                               - GAVRILA Maximilian

       Presedinte Comisia de Competitii                            - CAZACU Carmen

       Presedinte Comisia de Disciplina                                               - VICEA Viorel

       Presedinte Comisia de Media si Marketing               - MANEA Pascu Doru

       Trezorier                                                                             - SPIRIDON Demirel

       Presedinte Comisia de Cenzori                                               - urmeaza a fi completat

21.3. Dacă unul din locurile eligibile din consiliul director devine vacant, acesta se completează la propunerea Presedintelui sau a VicePresedintelui AMHB si votat in Consiliul Director, persoana aleasa urmând să-şi exercite mandatul până la prima adunare generală de alegeri.

21.4. Presedintele sau VicePresedinteleAMHB, poate propune incetarea mandatului unui membru al Consiliului Director, in cazul in care imaginea sau valorile AMHB, sau a conducerii AMHB sunt afectate, sau exista fapte care duc la nerespectarea Art 6.2 din prezentul Statut.

21.5. Consiliul director poate fi alcătuit şi din persoane din afara structurilor sportive ce au calitatea de membru al asociaţiei, în limita a maxim 1/3 din componenţa sa, conform art.24 alin.1 din OG nr.26/2000.

Art.22 – Atribuțiile Consiliului director

22.1. Consiliul director are urmatoarele atributii :

a) - asigură aducerea la îndeplinire a tuturor hotararilor Adunarii Generale si urmăreşte respectarea de catre toti membrii a Statutului asociaţiei;

b) - conduce activitatea asociaţiei între adunările generale;

c) - aproba afilierea provizorie a membrilor asociaţiei;

d) - elaborează strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei, pe termen scurt, mediu și lung și le supune aprobării adunării generale;

e) - supune aprobării adunării generale bilanțul contabil, anterior depunerii la organul fiscal competent;

f) - propune Adunarii generale proiectul de buget si, după aprobare, urmareste execuția acestuia;

g) - prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară și execuția anuală a bugetului de venituri și cheltuieli;

h) - aprobă programele sportive proprii, pe baza cărora se solicită finanțări acordate, conform art.69 alin.1 și 2 din Legea nr.69/2000, de organele administrației publice locale și/sau centrale;

i) - aprobă organigrama și politica de personal a asociației;

j) - aprobă programul competițional anual, la propunerea Comisiei de Competiții;

k) - convoacă Adunarea generala, aproba ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi prezentate;

l) - aprobă taxele și cotizațiile percepute de asociație;

m) - elaborează regulamente și norme cu caracter organizatoric, tehnic, disciplinar şi financiar intern, obligatorii pentru membrii afiliați;

n) - constată nerespectarea de către membrii afiliați a statutului și regulamentelor AMHB și FRH și sesizează organismele competente pentru a dispune în consecință;

o) - aprobă componența comisiilor de specialitate ale asociației, în măsura în care se decide constituirea acestora;

p) - analizează şi decide asupra oricărei situaţii neprevăzute în Statut, urmând ca hotărârile sale să fie supuse ratificării în prima Adunare generală;

q) - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală sau care îi revin potrivit prezentului statut sau dispozițiilor legale.

r) - aprobă programul de promovare si crestere a arbitrilor tineri, precum si propunerile privind promovarea arbitrilor deja existenti, la propunerea Comisiei de Arbitri

22.2. Regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului director sunt stabilite prin prezentul statut și pot fi completate cu prevederile din regulamentul de organizare si functionare, elaborat conform art.24 alin.3 din OG nr.26/2000

Art.23 – Ședințele și hotărârile Consiliului director

23.1. Consiliul director se întruneşte în ședințe ordinare lunar, în locul și la ora indicate în convocare și în ședințe extraordinare, ori de câte ori situația o impune.

23.2. Convocarea Consiliului director și ordinea de zi se transmit de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 2 zile înainte de data fixată pentru ținerea ședinței.

23.3. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a mai mult de jumătate dintre membrii săi, cu condiția ca unul să fie președintele sau vicepreședintele, şi adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. In caz de paritate, votul presedintelui sau, după caz, al vicepreședintelui este hotărâtor.

23.4. Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

23.5. Ședințele Consiliului director se pot ține și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță iar deciziile pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătura electronică extinsă.

23.6. La sedințele Consiliului director pot , cu aprobarea membrilor prezenti, lua parte si alte persoane, decat cele din structura CD.

23.7. În cazuri urgente, președintele poate decide consultarea membrilor Consiliului pentru luarea unor decizii prin poșta electronică, sau folosind mijloacele de mesagerie electronica

23.8. Hotărârile luate de Consiliul director în limitele legii, ale statutului și regulamentelor AMHB sunt obligatorii pentru membrii afiliați.

23.9. Hotărârile contrare legii, dispozițiilor statutare sau regulamentare, pot fi atacate la judecătorie, conform dipozițiilor art.25, rap. la art.23 alin.2 din OG nr.26/2000, de către oricare dintre membrii Consiliului director care nu a luat parte la ședință sau care a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoștință de hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz,.

23.10. Procesul-verbal al ședinței Consiliului director, transcris în format electronic, se comunică tuturor membrilor săi, prin poșta electronică, în termen de 3 zile de la data ținerii ședinței, de catre Secretarul AMHB tuturor membrilor CD.

23.11. În același termen de 3 zile, o informare cu deciziile adoptate în ședința Consiliului director, se transmite în format electronic tuturor membrilor afiliați.

Art.24 – Atribuțiile Președintelui

Presedintele asociaţiei are următoarele atributii:

a) conduce activitatea curentă a asociaţiei;
b) prezidează ședințele Adunării generale și ale Consiliului director;
c) reprezintă asociaţia în fata oricărei entități publice sau private, în faţa organizatiilor guvernamentale sau neguvernamentale, în raporturile cu orice persoană fizică sau juridică;
d) reprezintă cu puteri depline AMHB în relația cu instituțiile bancare, putând deschide sau închide conturi bancare și să efectueze orice tranzacții bancare în numele asociației;
e) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
f) angajază personalul salariat al asociaţiei;
g) propune spre aprobare consiliului director președinții comisiilor AMHB;
h) poate delega o parte din atribuțiuni vicepreşedintelui.

Art.25 – Vicepreședintele asociaţiei îndeplineste atributiunile presedintelui în lipsa acestuia.

Art.26 – Incompatibilități și conflict de interese

Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă dezbaterii și hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.27 - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

      

       Capitolul V

CONTROLUL AMHB

Art. 28 – Cenzorul

 1. Adunarea generală poate alege un cenzor care să verifice și să prezinte rapoarte cu privire la modul în care este administrat patrimoniul AJH.
 2. În cazul în care AMHB Bucuresti va avea mai mult de 15 membri afiliați, desemnarea unui cenzor de către adunarea generală este obligatorie, conform art.27 alin.2 din OG nr.26/2000. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.
 3. Cenzorul nu poate fi membru al Consiliului director.
 4. În cazul în care Adunarea generală nu desemneză un cenzor/o comisie de cenzori, fiecare dintre membrii asociației, care nu este membru al consiliului director, poate exercita dreptul de control, conform art.27 alin.3 din OG nr.26/2000.

Art.29 – Atribuțiile cenzorului

În exercitarea competenţei sale, cenzorul are următoarele atribuţii:

a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 30 - Regulile generale de organizare şi funcţionare a activităţii cenzorului sunt aprobate de adunarea generală.

Capitolul VI

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE AMHB

Art. 31 – Venituri

Sursele de finanțare ale AMH Bucuresti se asigură, potrivit art.72 lin Legea nr.69/2000 și art.46 din O.G. nr.26/200, din:

a) venituri din donaţii şi sponsorizări;

b) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, percepute potrivit prezentului statut şi regulamentelor proprii;

c) veniturile obţinute din activităţile economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al asociației;

d) sume de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, destinate finanţării programelor sportive, pe bază de contracte încheiate cu organele administrației publice locale și/sau centrale, conform art. 69 alin.1 și 2 din Legea nr.69/2000;

e) alte venituri, în condiţiile legii;

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Art. 32. – Cheltuieli

32.1. Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt:

a) cheltuieli administrative pentru desfășurarea activității curente;

b) cheltuieli necesare pentru organizarea de competiții;

c) salarii personal şi taxe aferente acestora;

d) prime şi premieri acordate sportivilor și/sau tehnicienilor;

e) cheltuieli pentru sprijinirea activității structurilor afiliate;

f) cheltuieli pentru promovarea handbalului în școli;

g) alte cheltuieli.

32.2. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispozițiilor legale și cu aprobarea președintelui.

32.3. Asociația are obligația de a păstra cel puțin 5 ani registrele tranzacțiilor efectuate, conform art.27 indice 3 din O.G. nr.26/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 33 - Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII

       COMISIILE AMHB

       Art.34Comisiile AMHB

       34.1. Pentru buna desfășurare a activității, în cadrul asociației se pot constitui comisii cu activitate permanentă și/sau comisii nepermanente.

       34.2. Comisiile nepermanente sunt constituite prin decizie a Consiliului director pentru buna desfășurarea a unor activități determinate.

       34.3. Comisiile permanente ale AMH Bucuresti pot fi:

       a) Comisia de Competiții, legitimări și transferări (CCC)

       b) Comisia de Arbitri (C.C.A.);

       c) Comisia de Disciplină (C.C.D.).

       d) Comisia de Antrenori

       e) Comisia de Marketing si Relatii cu Publicul

       f) Comisia de Apel

       g) Comisia de Cenzori

       34.4. Comisiile permanente se constituie în mod obligatoriu dacă AMHB are un număr mai mare de 10 membri afiliati.

       34.5. În cazul în care în cadrul AMHB nu sunt organizate comisii permanente, toate activitățile ce ar fi de competența lor sunt gestionate de Consiliul director.

       Art.35 - Comisiile AMHB pot fi constituite din 3-5 membri. O persoană poate fi membru în maxim 2 comisii permanente .

       Art.36 – În prima ședință convocată după adunarea generală de alegeri, președintele AMHB propune consiliului director spre aprobare președinții de comisii, iar aceștia propun spre aprobare ceilalți membri ai fiecărei comisii.

 1. - Structura, condițiile de eligibilitate a membrilor și atribuțiile comisiilor AMHB sunt stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare aprobate de consiliul director, conform prezentului statut, cu respectarea Statului și Regulamentelor F.R.H..

Capitolul VIII

AUTORITATEA DISCIPLINARĂ A AMHB

 1. Autoritatea disciplinară în cadrul AMHB se exercită de către Comisia de Disciplină în temeiul dispozițiilor art.46–47 din Legea nr.69/2000 și ale Statutului și Regulamentelor F.R.H..

Puterea disciplinară conferită de lege, exercitată pe deplin și legitim, dă dreptul Comisiei de Disciplina de a investiga și sancționa structurile sportive și participanții la activitatea sportivă pentru nerespectarea Statului și Regulamentelor AMHB și F.R.H., în cazul unor abateri disciplinare comise în cadrul activităților sau competițiilor organizate la nivel județean de către AMHB.

 1. Modalitatea de exercitare a autorității disciplinare de către AMHB se realizează prin:
 2. adoptarea și aplicarea unui sistem coerent de sancțiuni, gradat, în funcție de gravitatea faptelor;
 3. diferențierea graduală a faptelor și aplicrea sancțiunilor cu excluderea posibilității dublei sancțiuni pentru aceeași faptă;
 4. excluderea retroactivității în aplicarea sancțiunilor și interdicția de a da sancțiuni pentru fapte săvârșite anterior momentului comiterii faptei în cauză;
 5. stabilirea de cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului și cerințele pentru stingerea sau suspendarea sancțiunii;
 6. stabilirea competențelor privind cercetarea faptei, determinarea și aplicarea sancțiunii;
 7. garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate.
 1. Procedura judecării cauzelor în materie disciplinară este cea reglementată de Regulamentul disciplinar al FRH. Hotărârile Comisiei de Disciplină a AMHB sunt supuse ratificării Comisiei Centrale de Disciplină a FRH, si pot fi atacate cu apel la Comisia de Apel a FRH.

            Sancțiunile aplicate nu pot fi mai mari decât cele stabilite în Regulamentul disciplinar al FRH.

 1. Hotărârile Comisiei de Apel a F.R.H. pot fi atacate de partea interesată în termen de 15 zile de la comunicarea motivării hotărârii, la Comisia de Apel a FRH, respectiv la Comisia Națională de Disciplină Sportivă, organizata in cadrul Ministerului Sportului.

           

Capitolul VII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 42 – Asociaţia se va dizolva în următoarele situații:

42.1. De drept prin:

a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6-9 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) scăderea numărului de membri sub numărul minim prevăzut de lege.

42.2. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) a devenit insolvabilă;

42.3. În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.

42.4. În alte situaţii prevăzute de lege

Art. 43 – Procedura de dizolvare

43.1. În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească.

43.2. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

43.3. Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

43.4. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Art. 44 – Operațiuni de lichidare

44.1. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

44.2. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 45 – Situația bunurilor

45.1. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

45.2. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

45.3. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

45.4. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 46 – Încheierea procedurii și radierea

46.1. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

46.2. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

46.3. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

46.4. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

46.5. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 47 (1) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile OG nr.26/2000 și ale Legii nr.69/2000.

(2)Relatiile AMHB cu autoritatile administratiei publice, locale si centrale, sunt cele ce decurg din prevederile legale.

(3)Asociatiei îi revin toate drepturile si obligatiile ce decurg din reglementarile Federatiei Romane de Handbal si Ligii Profesioniste de Handbal, constituite pe ramura de sport, precum si din Statutele si Regulamentele federatiilor sportive internationale respective.

(4)Ministerul Sportului exercita supravegherea si controlul asupra Asociatiei, in conditiile legii.

(5)Supravegherea şi controlul nu pot substitui controlul propriu, instituit de Federatia Romana de Handbal, precum şi controlul propriu, instituit de Asociatie.

(6)Asociatia se obliga sa respecte dispozitiile:

-Legii nr. 310/2021 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1229 din 27 decembrie 2021.

-Legii nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 08 decembrie 2004.

-Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

            

Art.48 – Prezentul Statut constituie Anexa la Hotararea Adunarii Generale a ASOCIATIEI MUNICIPALE DE HANDBAL BUCURESTI, adoptata la data 17.10.2022.

Go to top